FARO? Wat betekent dat voor de archeologie, en voor ons?

Op woensdag 10 januari 2024 ondertekende Nederland het Verdrag van Faro. Een belangrijk moment waarmee het Faro-gedachtegoed een prominente plek krijgt in het erfgoedveld. In 2005 kwam de Raad van Europa in de Portugese stad Faro bij elkaar om te praten over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving.

De RCE heeft alvast wat op de site gezet, klik hier!

En er is de Uitvoeringsagenda Faro Nederland;

In de media wordt het al geruime tijd genoemd: Het ‘Verdrag van Faro’. Maar waar gaat het eigenlijk over, en wat betekent het voor ons? Laten we eens kijken naar de stand van zaken; hieronder stukken van de AWN:


(deze webpagina is voorlopig, en wordt nog nader ingevuld. Status 15-3-2024)

NB! De vraag ‘Wat is het verband tussen het verdrag van Faro en de Omgevingswet?‘ werd door onze chatbot (ArcheoBot99) als volgt beantwoord:

Het Verdrag van Faro en de Omgevingswet hebben allebei betrekking op de omgang met ons cultureel erfgoed, maar ze zijn niet direct met elkaar verbonden.

Het Verdrag van Faro, ook bekend als het Verdrag van de Raad van Europa inzake de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving, werd in 2005 aangenomen. Het heeft als doel het bevorderen van een participatieve benadering van cultureel erfgoed, waarbij de gemeenschap actief betrokken wordt bij de bescherming, het behoud en het beheer ervan.

De Omgevingswet daarentegen is een Nederlands wetsvoorstel dat een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving beoogt. Het heeft als doel om verschillende wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen te bundelen en te vereenvoudigen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de bescherming van cultureel erfgoed, zoals archeologische vindplaatsen.

Hoewel beide initiatieven gericht zijn op het behoud en de bescherming van cultureel erfgoed, zijn het verschillende instrumenten die op verschillende niveaus opereren. Het Verdrag van Faro is een internationaal verdrag dat betrekking heeft op de bredere Europese context, terwijl de Omgevingswet specifiek gericht is op de Nederlandse wetgeving omtrent de fysieke leefomgeving.