Publicaties van de AWG ‘Leen de Keijzer’

Rapportage Htn-Hou Terrein Leestaete Houten

Samenstelling: Joop van Herwijnen, Peter Koch en Piet Verkaart

Een archeologische waarneming in de periode januari t/m februari 2008, voorafgaand aan de nieuwbouw van een zorgcomplex annex woongemeenschap onder de naam Leestaete, aan het Sandelhout. Het onderzoek richtte zich op eventuele bewoningssporen uit de Romeinse tijd, greppels en erfafscheidingen tot ongeveer de 12e eeuw en de functie tijdens de ontginningen in de 12e/13e eeuw.
Uitgegeven in 2010 door de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’, 49 pagina’s, met kleurfoto’s, kaarten en tekeningen en een vondstlijst.


Hand Op De Knip-Hoek

Archeologisch en Bouwhistorisch Onderzoek Van Boerderij ‘De Kniphoek’, Houten
Onder redactie van Joop van Herwijnen, Joke van den Barselaar en Pieter Frederiks

Een werkverslag uit de periode januari t/m april 2002, naar aanleiding van de sloop van boerderij ‘de Kniphoek’ te Houten. Op de locatie heeft vanaf ongeveer het jaar 1500 al een boerderij gestaan. Pas vanaf 1765 duikt de naam ‘De Kniphoeck’ voor het eerst op. Er was een opmerkelijk groot aantal IJzertijdscherven gevonden, maar ook Romeins. Uniek was de vondst van een tweeledige kogelfibula (La Tène?).
Uitgegeven in 2009 door de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’, ISBN/EAN 978-90-810255-6-0, 166 pagina’s, met kleurfoto’s, afbeeldingen van kaarten en tekeningen en vondstlijsten.


Van Zessen Klaar

Archeologisch en historisch onderzoek op een locatie nabij de Beusichemseweg 6, Houten
Door Pieter Frederiks e.a.

Een archeologische opgraving in maart en april 2003, voorafgaand aan de aanleg van een schakel in de zogenoemde Vijfwal in Houten-Zuid. Op de plek heeft vanaf 1769 een woonstede gestaan. Het huis met opstallen werden in 1915 afgebroken. De vondsten waren vanaf de IJzertijd tot aan de Nieuwe Tijd waarvan veel Romeins aardewerk.
Uitgegeven in 2009 door de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’,
ISBN/EAN: 978-90-810255-5-3, 49 pagina’s, met kleurillustraties, kaartbijlage, fotoregister en vondstlijsten.


Bouwhuizen van kasteel Heemstede te Houten

In de periode 1999-2001 verrichtte de werkgroep op het terrein van kasteel Heemstede in verband met een voorgenomen restauratie onderzoek naar de funderingen van twee uit circa 1645 daterende bouwhuizen. Deze bouwhuizen, ook wel koets- of poorthuizen genaamd, sierden eeuwenlang de oprit naar het kasteel.
Uitgegeven in 2005 door de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’,
ISBN: 09-810255-1-1, 112 pagina’s, met kleurenillustraties.


Visserslatijn

Archeologisch onderzoek op de locatie Beusichemseweg/Rietplas te Houten

Door Pieter Frederiks e.a.

Een noodopgraving in voorjaar 2004 direct voorafgaand aan de nieuwbouw van de zogenaamde “visserswoningen” in Houten-Zuid. Het vondstmateriaal was voornamelijk aardewerk: IJzertijd, inheems-Romeins, Merovingisch/ Karolingisch en Middeleeuws. Daarnaast huttenleem, metaal, en veel botmateriaal.
Uitgegeven in 2005 door de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’,
ISBN: 90-810255-2-X, 25 pagina’s, met kleurillustraties en 8 kaartbijlagen.


Zorgvliet

Archeologische Vondsten “van een bijzonder wel gelegene buitenplaats bij den dorpe van Houten”

Door Leen de Keijzer e.a.

In 1985-1987 verrichtte de ROB een opgraving op het terrein achter de langhuisboerderij ‘Zorgvliet’. Daar had een gebouw gestaan dat in de 16e eeuw door brand werd verwoest. In 1650 trok men aan de noordkant van het terrein een nieuw gebouw op. Dit landhuis werd in 1796 verkocht onder de naam ‘Zorgvliet’, en is in 1821 afgebroken.
Nadat door de ROB de funderingen van het gebouw waren opgegraven kreeg de werkgroep in 1987-1988 toestemming de opgraving voort te zetten en tevens het vondstmateriaal te beschrijven. Gevonden zijn steengoed, porselein, Delfts aardewerk, wandtegels, wijnflessen, drinkglazen, tabakspijpen . . . en een heuse kanonskogel.
Uitgegeven in 1992 door de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’, 136 pagina’s met zwart/wit illustraties


De boeken en publicaties zijn in eigen beheer uitgegeven.
Heeft u interesse in een of meer van deze publicaties? Ze zijn verkrijgbaar op de archeologiezolder.