Doelstellingen (versie 2018)


Wat we willen doen (Uit: Visienota 2008)

Alle hieronder genoemde activiteiten spelen zich af op archeologisch gebied. 

 • Het op verzoek van gemeente Houten, provincie Utrecht of derden verrichten van fysiek archeologisch bodemonderzoek. 
 • Het doen van veldverkenningen. 
 • Het onderzoeken en veilig stellen van het door haar gevonden bodemarchief.  
 • Het determineren en (laten) conserveren van vondsten. 
 • Het verzorgen van publicaties over haar onderzoeken of delen daarvan. 
 • Het verzorgen van of meewerken aan publieksactiviteiten. 
 • Het voorbereiden, samenstellen, inrichten en houden van exposities. 
 • Het houden van presentaties/lezingen in of buiten haar onderkomen. 
 • Het verzorgen/aanbieden van educatie, zoals uitleg op scholen in de gemeente Houten. 
 • Het werven en instrueren van nieuwe leden. 
 • Het ontwikkelen, instand-houden en openstellen (onder voorwaarden) van een documentatiecentrum op het gebied van de archeologie in het algemeen en van Houten in het bijzonder. 
 • Het (beperkt en op verzoek) openstellen van haar huisvesting voor studie en presentatie. 
 • Het onderhouden van goede contacten met de professionele archeologie.  

(Hieronder een gedeelte  overgenomen uit de subsidieaanvraag 2018 Gemeente Houten)

Activiteiten:  

Omschrijving en frequentie van de activiteiten 
 • Archeologisch veldwerk verrichten, 2 tot 4 per jaar (afhankelijk van opdracht gemeente Houten). 
 • Educatieprogramma’s uitvoeren naar scholen en buitenschoolse opvang, 4 tot 5 per jaar.  
 • Exposities inrichten en presenteren, 1 per jaar. 
 • Lezingen/presentaties verzorgen, 3 tot 5 per jaar. 
 • Rapportages/publicaties verzorgen, 2 tot 3 per jaar. 
 • Bijscholingscursussen over archeologische onderwerpen en educatie volgen, 2 per jaar. 
 • Bibliotheek/documentatie van onze werkgroep bijhouden, doorlopende activiteit. 

De ondersteunde beleidsdoelen van de activiteiten zijn:  

 Jeugd- en jongeren  

 • 1. Een bijdrage leveren aan een samenhangende sociale infrastructuur, die aansluit op de wensen en behoeften van de jeugd.  
 • 2. De ontwikkelingskansen van jeugdigen bevorderen, gericht op volwaardige deelname aan de maatschappij. 
 • 3. De leefbaarheid en veiligheid bevorderen door preventief en correctief optreden.  
 • 4. Een sluitende aanpak bevorderen gericht op het (preventief) ondersteunen van jeugd met opgroeiproblemen en ouders met opvoedproblemen.  
 • 5. Maatschappelijke en / of politieke participatie van jeugd bevorderen (maatschappelijke participatie: deelname van jeugd aan activiteiten in de eigen leefomgeving zoals, school, verenigingen, buurt; politieke participatie: inspraak en meepraten over gemeentelijk beleid en voorzieningen).  

 Ouderen  

 • 6. Het langer zelfstandig wonen voor ouderen in een voor hen vertrouwde omgeving.  

 Wijkgericht samenwerken  

 • 7. Het bevorderen van maatschappelijke participatie.  
 • 8. Het realiseren van informele netwerken in wijken en buurten.  
 • 9. Het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en bij elkaar.  

 Vrijwilligerswerk  

 • 10. Het bevorderen van de participatie door alle Houtense burgers.  
 • 11. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, gericht op het bieden van informele steun ter voorkoming en vermindering van kwetsbaarheid.  

Wet maatschappelijke ondersteuning  

 • 15. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.  
 • 16. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.  
 • 17. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.  
 • 18. Het ondersteunen van mantelzorgers, daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien  zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers.  
 • 19. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 
 • 20. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.  
 • 21. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd . 
 • 22. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. 
 • 23. Het bevorderen van verslavingsbeleid.  

 Kunst en cultuur  

 • 24. Het verbreden van het aanbod aan kunst en cultuur, gericht op levendigheid en ontmoeting.  
 • 25. Het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijk inwoners om kennis te nemen van cultuuruitingen of daaraan zelf deel te nemen.  
 • 26. Het versterken van de ruimtelijke identiteit en kwaliteit met behulp van kunst en cultuur.  
 • 27. Het versterken van de zichtbaarheid, presentatie en promotie van kunst en cultuur.  

 Jeugdgezondheidszorg  

 • 28. Het bevorderen van de preventieve gezondheidszorg ten behoeve van personen in de leeftijd van nul tot negentien jaar  

door:  

 1. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;  
 2. het ramen van de behoeften aan zorg
 3. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen
 4. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding; en
 5. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

 


Welk meetbaar resultaat (concreet) verwacht de Archeologische Werkgroep van de activiteiten? 
 • Gemiddeld jaarlijks 1200 bezoekers aan de exposities/presentaties op onze archeozolder. 
 • Gemiddeld jaarlijks 3 lezingen/presentaties/voordrachten voor in totaal 50 tot 60 personen. 
 • Gemiddeld jaarlijks 3 opgravingen/waarnemingen met korte rapportages voor de instanties. 
 • Deelname van Houten aan de Nationale Archeologiedagen, met gemiddeld 40 deelnemers. 
 • Presentaties/lesprogramma’s op basisscholen (20) en ontvangst scholen (5) op onze archeozolder. 

 

Welke verwacht effect hebben de activiteiten op de Houtense samenleving? 
 • Historisch besef bevorderen. 
 • Kostenbesparing gemeente Houten door uitvoering veldwerkopdrachten door onze vrijwilligers. 
 • Bijdrage aan het geschiedenisonderwijs op scholen in de gemeente Houten. 
 • Aandacht vestigen op monumenten en culturele activiteiten.