ARCHIS

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een dienst van de Nederlandse overheid, te weten het ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschap.

Het RCE beheert het archeologisch informatiesysteem Archis, en geeft onderstaande informatie:

De naam Archis staat voor Archeologisch Informatiesysteem. Archis is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd in Nederland zijn opgeslagen.

In Archis is onder meer vastgelegd:

  • de ligging en de aard van een vindplaats (bijvoorbeeld nederzetting of grafveld);
  • de vondsten en grondsporen die zijn aangetroffen;
  • de status van een terrein (wettelijke bescherming);
  • de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

Archis koppelt al deze informatie aan digitale kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de grondgebruikkaart. In Archis kunnen ook de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgevraagd worden.

Wat levert het op

In Archis worden verschillende archeologische bronnen aan elkaar gekoppeld. Hiermee biedt het systeem integrale en actuele informatie over archeologie in Nederland. Het gegevensmodel geeft aan wat is vastgelegd, hoe dit is gedaan en op welke manier gegevens aan elkaar relateren. Archis registreert onderzoeksgebieden (onderzoeksmeldingen), vondsten (artefacten) en grondsporen (waarnemingen), vindplaatsen (complextypen) en archeologisch waardevolle terreinen. De herkomst, maar ook de kwaliteit van deze diverse bronnen, is divers. Het is voor de gebruiker daarom belangrijk de kwaliteit van de aangeboden informatie in te kunnen schatten. Lees meer hierover in het document Archis en kwaliteit van informatie.

De AWG ‘Leen de Keijzer’ is gemachtigd informatie in dit systeem in te brengen, teneinde de eigen archeologische waarnemingen op een professionele manier kenbaar te maken. De waarnemingen van onze Werkgroep zijn ook verwerkt op de Archeologische Kaart van het Kromme Rijngebied . Op de hiernaast weergegeven kaart zijn de waarnemingen van onze Werkgroep met gele markers aangegeven. De rode markers zijn waarnemingen van andere partijen, doorgaans commerciële bedrijven.

Kijk voor verdere informatie over het RCE/Archeologie op: https://cultureelerfgoed.nl/erfgoed/archeologie

Europees portaal naar archeologische gegevens (ARIADNE)

Dit portaal geeft toegang tot een grote hoeveelheid digitale archeologische archieven in Nederland en Europa.

Door te zoeken op plaats, tijd of objecttype krijgt de gebruiker een overzicht van via dit portaal beschikbare informatie. Doorklikken brengt de gebruiker bij de digitale archieven waar deze informatie te vinden is.

Naar het portaal van ARIADNE

 


ARCHIS 3 in 2021 – Wat gaat er veranderen?

factsheet_archis_in_2021


Gebruikers-interface met MS Power BI

Het is dus goed mogelijk om met MS Power BI een gebruikers-dashboard te maken op de lokale versie van ARCHIS-3 om verdere gegevens uit te filteren voor onze analyses …

Bijvoorbeeld: Wat zijn de waarnemingen in Zeist?